Folyóiratokban megjelent önálló tanulmányok

Az úttörő és követői

Pro Minoritate, 131–138.

1974

Egy valóságfeltáró műfaj teherbírása. Korunk 33. 4. 566–573; 5. 661–665.

1976

NyIrK-impulzusok. Utunk, 32. 2.

1996

Az Erdélyi Fiatalok szerepe a kisebbségi értelmiségi nevelésben I. (Rolul revistei „Erdélyi Fiatalok” [1930–1940] în formarea intelectualitîţii maghiare din perioda interbelică.)

STUDII SI CERCETARI LINGVISTICE

1997

Az Erdélyi Fiatalok szerepe a kisebbségi értelmiségi nevelésben II. (Rolul revistei „Erdélyi Fiatalok” [1930–1940] în formarea intelectualitîţii maghiare din perioda interbelică.)

STUDII SI CERCETARI LINGVISTICE

Revista “Erdélyi Fiatalok” şi problema naţionalismului.

STUDIA UNIVERSITAS BABES-BOLYAI. EPHEMERIDES

1998

“Îndrumarea literaturii”: 1947–1989.

STUDIA UNIVERSITAS BABES-BOLYAI. EPHEMERIDES

2000

A sajtótörténet-írás eredményei és gondjai Erdélyben (Cercetări privind istoria presei maghiare din România).

Magyar Média (Budapest)

2001

Tényszemlélet és műfajtipologia (Looking the Facts and the Typology of the Genre)

Magyar Média (Budapest)

2005

József Attila erdélyi kapcsolatai (Recepţia poetului József Attila în Transilvania).

KORUNK

Glatz Ferenc műveinek fogalmi hálója (Opera omnia a academicianului Glatz Ferenc, doctor honoris cauza al Universităţii „Babeş-Bolyai”).

KORUNK

Az igazmondás pireneusi magaslatán. In memoriam Szabó Gyula (1930–2004).

Kortárs (Budapest)

József Attila és a kolozsvári Jancsó-fivérek.

Új Dunatáj (Szekszárd)

2006

Álom egy kolozsvári Solveig-házról (Reputaţia internaţională a graficianului clujan Buday György).

Kortárs (Budapest)

2007

Az Erdélyi Fiatalok értékorientációja a történetkutatásban (Concepţia revistei „Erdélyi Fiatalok” privind studierea istoriei

KORUNK

Dsida Jenő, a nyelvvédő (Poetul Dsida despre valorile limbii materne)

KORUNK

Szekusok és poloskák („Ploşniţele” Securităţii).

KORUNK

Buday György laudációja. (Laudaţia graficianului George Buday la Academia Maghiară de Ştiinţă).

Helikon

Ady szerepe az Erdélyi Fiatalok eszmélésében (Opera lui Ady Endre în formarea intelectuală a studenţilor maghiari din Transilvania în perioada interbelică)

Helikon

2008

Értékőrző kistérség felívelő fejlődési pályán (Şansele redresării a microregiunilor în epoca glabalizării)

KORUNK

Könyvajánló (Semnalări de carte – Săptămâna Cărţilor la Budapesta)

KORUNK

Egy ’68-as riportvita, elő- és utótörténettel (Reînnoirea reportajului în 1968)

KORUNK

A szociográfiáról, Székelyudvarhelyen (Despre sociografie, la Odorheiu Secuiesc)

KORUNK

Magyar diákegyesület Bukarestben (Asociaţia studenţilor maghiari din Bucureşti)

Székelyföld

Aki az építészet bartóki útját járta (Kós Károly, arhitect)

Helikon

Az Ifjúmunkás 1968-as riportvitája (Ancheta săptămânalului „Ifjúmunkás” despre reînnoirea reportajului)

Me.Dok 2008/3

László Gyula talentumai (Portret despre artistul şi arheleogul László Gyula)

Helikon, 22, 23

A szociográfia erdélyi alakváltozatai (Variantele sociografiei din Transilvania)

Me.Dok 2008/4

Az írói szociográfia erdélyi változatai a diktatúra idején (Sociografia transilvăneană în perioada dictaturii comuniste)

Magyar Napló 2008/2

Kós Károly történelmi elégtétele (Personalitatea istorică a lui Kós Károly)

Magyar Napló 2008/7

Dsida Jenő és a Jancsó-fivérek (Poetul Dsida Jenő şi fraţii Jancsó). Irodalomszemléleti kérdések a harmincas évek első felében (Problemele conceptelor literare în anii treizeci).

Kortárs 2008/9

2009

Sorskérdések hálójában – Ady, Móricz és Szabó Dezso hatása az Erdélyi Fiatalokra.

Kortárs

Bözödi György és a kentaur. A Székely bánja megjelenésének hetvenedik évfordulójára. (Sociografia lui György Bözödi).

Székelyföld

Kártékony indulatok hajszájában. A húsz éve elhunyt Bözödi György emlékére. (Două decenii după moartea lui György Bözödi)

Keresztény Magveto

Szavaink vándorköszöruse (Sándor Kányádi la 80 de ani)

Székelyföld

Mekkánk, Kisbacon (150 de ani de la naşterea lui Elek Benedek)

Helikon

Társbérletben a történelemmel. A húsz éve elhunyt Bözödi György fomuvének elotörténetéről és utóéletérol (Reflexii istorice privind sociografila lui György Bözödi)

Helikon

Eljövendo idok mai szövetségesei (Talente tinere pentru reînnoirea sociografiei).

ME.DOK (MEDIA-ISTORIA PRESEI COMUNICARE

A szociográfia erdélyi újrasarjadása (Reînnoirea sociografiei în Transilvania)

ME.DOK (MEDIA-ISTORIA PRESEI COMUNICARE

Kísérlet egy szociográfiai mu elemzésére. Bözödi György: Székely bánja. (Metodologia analizei unei opere sociografice).

ME.DOK (MEDIA-ISTORIA PRESEI COMUNICARE

2010

Egy 1931-es életigenlő tanulmány időszerűsége (Actualitatea unui studiu de Dezső László din anul 1931)

Helikon, 21

Klasszikusaink testamentuma (Testamentul clasicilor)

Helikon

A hosszú távra berendezkedett író magányossága (Opera scriitorului Gyula Szabó)

Helikon, 22

A műveltségteremtés bartóki-kodályi útján (Pe urmele lui Bartók si Kodály)

Székelyföld, 12

Kisebbségi létértelmezések - kisebbségi életsratégiák (Strategiile vietii minoritare in perioada interbelica)

Debreczeni Szemle,

A megálmodott katedrális

Magyar Napló

Egy székelyföldi szociográfia előtörténete és utóélete. A húsz éve elhunyt Bözödi György emlékére (Studiu despre scriitorul György Bözödi)

Agria (Ungaria)

Móricz Zsigmond és a fiatal erdélyi írónemzedékek (Zsigmond Móricz si generatiilée de scriitori tineri din epoca interbelica)

Tiszatáj (Ungaria),7

Egy sajtótörténeti szintézis erdélyi előmunkálatai (Preliminarii a unei sinteze de istoria presei maghiare din Transilvania)

ME.DOK (MEDIA-ISTORIA PRESEI COMUNICARE

2013

Am trăit şaizeci de ani în treizeci...” 75 de ani de la moartea lui Dida Jenő.

Apostrof

Rögös utunk László Dezső reneszánszához

SZÉKELYFÖLD

Dsida Jenő, a Pásztortűz-szerkesztő

Kortars

A tiszta gondolat, a tiszta stílus szerelmese – Szabó Zoltán értékszemlélete.

Kortárs

Ízléskultúrák és értékpreferenciák

HELIKON

Székesegyház-építő lázban

HELIKON

2014

„Mikó-megfigyelők” a szerkesztőségben

korunk

Fiatal alkotók erdélyi műhelyei 1965 és 1975 között. Lapok, viták, antológiák.

Magyar Napló

Megírásra váró kézirataim ébresztenek (Józsa István beszélgetése).

Várad

Fiatal alkotók erdélyi műhelyei 1965 és 1975 között. Lapok, viták, antológiák

Magyar Napló

2015

A tények harangnyelvén (Aniszi Kálmán beszélgetése a hetvenéves Cseke Péterrel).

Hitel

Az egyetemes magyar irodalom értékrendjében (Cseke Péterrel beszélget Józsa István).

Magyar Napló, november

2016

Tell Vilmos bizonyára nem import almát lőtt le a fia fejéről (Studiu monografic despre dr. Nagy Miklós)

Székelyföld

Erdélyi változások és változatlanságok 1989 után (Schimbări transilvănene de după 1989(

Hitel , 8.

A kisjenői csonkafenyő (Simbolismul poetului Olosz Lajos)

Látó, 7.

2017

Nyírő Gyula levelei Jancsó Bélának

Lymbus

Aki erdélyi szavakból épített katedrálist

Magyar Napló

2018

Az idővel való versengésben (Despre un prozator maghiar din Toronto)

Korunk

Költők – nyelvőrségben (Poeți maghiari în straja limbii materne)

Korunk

Lapok az Anyanyelvi Konferencia történetéből (File din istoria Asociației Internaționale a Limbii Maghiare)

Korunk

„Munkamegosztó szerepelkülönülés” (Un model de conlucrare a generaților în epoca interbelică)

Korunk

Páskándi a régi és az új „Kántor–Láng”-ban (Dramaturgul Páskándi Géza într-un tratat de istoria literaturii maghiare apărut în 2018)

Szekelyfold

Bözödi György és az erdélyi magyar szociográfia (Scriitorul Bözödi și sociografia maghiară din Transilvania).

Sugárút

2019

Az intézményépítés „felettébb szükséges voltáról” (Despre necesitatea instituților culturale).

Korunk

Imreh István akadémikussal a Nagy-Homoród mentén (Eseu despre academicianul Imreh István).

Korunk

Pomogáts Béla „türelmes tárgyilagossága” (Obiectivitatea istoricului literar Pomogáts Béla).

Korunk

A kézirat-véleményező Szilágyi Domokos (Poetul Szilágyi Domokos despre noua generația a poeților în anul 1970.)

Irodalmi Jelen

A nyolcvanöt éves Pomogáts Béla műelemző gyakorlata (Criticile istoricului literar Pomogáts Béla).

Sugárút

Otthonosság és illetékesség (Prezența istoricului și criticului literar Pomogáts Béla în România).

Művelődés

Ady arca az örökkévalóságban (Eternitatea lui Ady Endre)

Helikon

Universalitatea lui Ady Endre

Revista Steaua

2021

Páskándi látványos erdélyi kibontakozása 1965 után

Helikon

Szögletes zárójelek kalodájában. Eszmetörténeti jegyzetek egy készülő Jancsó Béla-kötethez

Kortárs, 28–35.

Érték, erkölcs, közösség. Jancsó Béla újrafelfedezése

Hitel, 8. 109–121.

Páskándi „vakmerősége” a börtönévek után.

Székelyföld, 10. 133–144.

Szkülla és Kharübdisz között. Páskándi és az erdélyi abszurd a Korunkban.

Korunk, 11. 90–96.

A Székelyföld és a Szászföld határvidékén. Szülőföldem szociográfiai megközelítése.

Helikon, 23.